K+k Hotel Cayre St Germain, Paris hotels at discounted rates

K+k Hotel Cayre St Germain
4 Boulevard Raspail, Saint Germain, Paris, 75007, France